top of page

Algemene Voorwaarden Uncapp b.v. inzake merknaam SIZZE 2017 versie 1.0

 

Artikel 1. Definities

1. Uncapp: Uncapp b.v. met de merknaam SIZZE, gevestigd te Sneek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56151934.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Uncapp een Overeenkomst heeft afgesloten.

3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

4. Dienst: de activiteit(en) die Uncapp voor Opdrachtgever zal verrichten, zoals in de Overeenkomst gespecificeerd, waaronder beheer van accounts van sociale media sites.

5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Uncapp en Opdrachtgever, krachtens welke Uncapp de Dienst zal uitvoeren/leveren en waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal deel uitmaken.

6. Website: www.sizze.com.

 

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

1. Uncapp zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Deze offerte wordt per e-mail toegestuurd. Daarna neemt Uncapp telefonisch contact met Opdrachtgever op om de offerte door te spreken en te controleren of de gegevens van Opdrachtgever juist zijn. Als Opdrachtgever akkoord is met de offerte, dan komt de Overeenkomst tot stand. Het telefoongesprek tussen Uncapp en Opdrachtgever wordt opgenomen en door Uncapp bewaard. Ook kan Uncapp gebruik maken van de onafhankelijke dienst PandaDoc. In dit geval ontvangt Opdrachtgever een email met daarin een link naar een beveiligde webpagina van de dienst www.pandadoc.com . Op deze pagina wordt de offerte weergegeven en kan Opdrachtgever digitaal akkoord geven op de offerte waarna de Overeenkomst tot stand is gekomen. Opdrachtgever is akkoord met voorgenoemde werkwijze.

2. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Uncapp het recht de prijzen hierop aan te passen.

3. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden vervangt telkens alle voorgaande versies.

4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Uncapp alleen bindend indien en voor zover deze door Uncapp uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

5. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

6. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
- 1. de Overeenkomst;
- 2. de eventuele bijlagen;
- 3. deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

1. Uncapp spant zich in de Dienst naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Uncapp het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zullen alleen met instemming van Opdrachtgever worden doorberekend.

3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan Uncapp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Uncapp beschikbaar worden gesteld. Denk hierbij aan gebruikersnamen en wachtwoorden om toegang te kunnen krijgen tot sociale media sites welke in beheer zijn van Opdrachtgever en door Opdrachtgever bij Uncapp in beheer worden gegeven of relevante informatie/content welke door Uncapp als basis zal worden gebruikt om de Dienst te kunnen uitvoeren.

 

Artikel 4. Social Media en thema kanalen

1. Opdrachtgever geeft Uncapp een machtiging om in naam van Opdrachtgever accounts aan te maken bij social media sites (waaronder bijv. Twitter en Facebook). Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, is Uncapp hiertoe slechts gemachtigd na aparte toestemming van Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever geeft Uncapp een machtiging om de in lid 4.1 genoemde accounts in naam van Opdrachtgever te beheren en configureren. Dit houdt tevens in dat Uncapp namens Opdrachtgever zal reageren op gebruikers van de te beheren social media sites.

3. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat Uncapp geen garantie kan gegeven ten aanzien van het aantal volgers (op Twitter), aantal fans (op Facebook) dan wel het aantal gebruikers op andere Sociale media. Uncapp zal zich inspannen om het aantal volgers, fans en bezoekers ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.

4. Uncapp zal Opdrachtgever naar eigen inzicht promoten in nieuwsbrieven en de door Uncapp beheerde Sociale Media Accounts (thema kanalen) die in de offerte, zoals beschreven in artikel 2 lid 1, zijn opgenomen.

Artikel 5. Duur en opzegging

1. De Overeenkomst tussen Uncapp en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur zoals in offerte staat vermeld en vanaf het moment dat de Overeenkomst telefonisch dan wel elektronisch/digitaal via de dienst PandaDoc.com door Opdrachtgever is aanvaard, tenzij partijen een afwijkende ingangsdatum zijn overeengekomen. Zonder schriftelijke opzegging door Uncapp dan wel Opdrachtgever, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand tegen het einde van de voorgenoemde periode, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan Opdrachtgever de Overeenkomst enkel tussentijds beëindigen door voldoening van een  afkoopsom. De hoogte van de afkoopsom is gelijk aan de resterende vergoedingen welke  verschuldigd zouden zijn als de Overeenkomst niet tussentijds zou zijn beëindigd. De  afkoopsom is door Uncapp direct opeisbaar bij Opdrachtgever.

2. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Uncapp het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten dan wel te beëindigen (zulks ter keuze van Uncapp) zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Uncapp op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

3. Indien Opdrachtgever de toegang van Uncapp tot de sociale media sites ontneemt, welke in beheer waren gegeven bij Uncapp, blijft de betalingsverplichting van Opdrachtgever jegens Uncapp bestaan.

 

Artikel 6. Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Alle prijzen op de Website, brochures, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van Uncapp zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Uncapp is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Uncapp zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Uncapp gerechtigd de gehanteerde prijzen, indien het een duurovereenkomst betreft, jaarlijks, met maximaal het percentage van 4% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

1. Uncapp zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal maandelijks (dan wel periodiek) bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag aan Uncapp voldoen.

2. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Uncapp.

3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Uncapp.

4. Uncapp kan verlangen dat de Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient Uncapp hiervoor te machtigen.

5. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft Uncapp het recht om administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bovendien is het gehele bedrag voor de resterende contractstermijn door Uncapp direct opeisbaar.

7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8. In bovenstaande gevallen heeft Uncapp voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

9. Uncapp is steeds gerechtigd, alvorens de Overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat Opdrachtgever voldoende zekerheid verstrekt dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen kan en zal nakomen. Zekerheid verstrekken kan door middel van, maar niet uitsluitend, het vestigen van een pandrecht ten gunste van Uncapp.

Artikel 8. Rechten van intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, adviezen van Uncapp, teksten, afbeeldingen en software berusten uitsluitend bij Uncapp of diens licentiegevers.

2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Uncapp voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Uncapp van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Uncapp, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000 euro (exclusief btw).

2. De totale aansprakelijkheid van Uncapp voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 5.000 euro per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

3. Aansprakelijkheid van Uncapp voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4. Buiten de in artikel 9 lid 1 en 9 lid 2 genoemde gevallen rust op Uncapp geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 9.1 tot en met 9.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Uncapp.

5. De aansprakelijkheid van Uncapp wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Uncapp onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Uncapp ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Uncapp in staat is adequaat te reageren.

6. Uncapp is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Zie artikel 10 voor overmacht.

7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Uncapp meldt.

8. Opdrachtgever vrijwaart Uncapp voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst.

 

Artikel 10. Overmacht

1. Uncapp is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Uncapp geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Uncapp niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service -attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Uncapp door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Uncapp kan worden gevergd.

3. Uncapp kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Uncapp ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Uncapp gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

 

Artikel 11. Personeel

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Uncapp voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Uncapp in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uncapp. Onder werknemers van Uncapp worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Uncapp of van één van de aan Uncapp gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes maanden geleden in dienst van Uncapp of van één van de aan Uncapp gelieerde ondernemingen waren.

 

Artikel 12. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. Uncapp behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website, per elektronische berichtgeving of schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij Uncapp heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor Opdrachtgever van kracht blijven.

Artikel 13. Slotbepalingen

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Alkmaar.

3. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

4. De door Uncapp ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

5. Opdrachtgever is er mee akkoord dat Uncapp de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen, zonder instemming van Opdrachtgever, aan een derde kan overdragen. Indien Opdrachtgever de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen wilt overdragen aan een derde, dan is schriftelijke instemming van Uncapp vereist.

6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e- mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.

bottom of page